[vc_row row_height_percent=”0″ overlay_alpha=”50″ gutter_size=”4″ column_width_percent=”100″ shift_y=”0″ z_index=”0″ uncode_shortcode_id=”209440″][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”bottom” gutter_size=”3″ overlay_alpha=”50″ shift_x=”0″ shift_y=”0″ shift_y_down=”0″ z_index=”0″ medium_width=”0″ mobile_width=”0″ width=”1/1″][vc_custom_heading text_size=”fontsize-725235″ text_weight=”300″ el_class=”reduce-margin-top” uncode_shortcode_id=”112699″]ALGEMENE VOORWAARDEN

[/vc_custom_heading][vc_column_text uncode_shortcode_id=”186093″]

Voor alle producten en diensten geleverd door Online Blooming Guide, gevestigd in Oude baan 94, 3550 Heusden- Zolder, BE0818.942.492, bereikbaar via email [email protected] gelden de volgende voorwaarden bij het aangaan van aankoop van online producten en diensten.

 

Artikel 1 – Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website http://onlinebloomingguide.be (hierna de “Klant”) met Kirsten Vandecraen, handel drijvende onder de benaming Online Blooming Guide (hierna “OBG”). Onderhevige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien OBG deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het doen een aankoop, het inschrijven voor een workshop of door het sluiten van een overeenkomst met OBG via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 11 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2 – Prijs en aanbod

2.1. De prijzen van OBG (behoudens anders vermeld) zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W.). Elke verhoging van het btw-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de Klant.

2.2. Het aanbod is vrijblijvend. OBG is gerechtigd het aanbod en de prijs ten allen tijde aan te passen. OBG behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren.

 

Artikel 3 – Bestelling

De overeenkomst tussen de Klant en OBG komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen er van aan OBG wanneer de Klant de hyperlink “Bestelling Plaatsen” aanklikt.

 

Artikel 4 – Betaling 

4.1. De betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

4.2. De betalingsprovider voor de webshop van OBG  is Mollie BV, met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam (Nederland).

4.3. De Klant heeft altijd een betalingsverplichting. Indien de Klant niet betaalt, om welke reden dan ook, kan OBG de toegang tot het leerplatform intrekken tot de betaling is ontvangen.

 

Artikel 5 – Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid

5.1. OBG zal zich inspannen om de klant zo goed mogelijk te ondersteunen binnen de afgelijnde en redelijke lijnen van het aangekochte digitale product.

5.2. OBG biedt geenszins een ‘succesgarantie’. Het is onmogelijk om eenzijdig een garantie op succes te bieden, er wordt steeds inspanning verwacht van de Klant.

5.3. OBG kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor de keuzes die de Klant maakt en de gevolgen daarvan.

 

Artikel 6 – Persoonlijke toegang

De aankoop van digitale producten en diensten is steeds voorzien voor één persoon. Enkel de Klant zelf mag gebruik maken van het aangekochte aanbod.

De Klant stemt uitdrukkelijk in zijn/haar login gegevens nooit te delen met anderen. OBG heeft het recht hier op toe te zien en informatie hierover na te vragen. De Klant koopt een licentie waarmee hij/zij gedurende bepaalde tijd toegang krijgt tot de digitale inhoud.

In het geval dat login gegevens worden uitgewisseld met anderen, of dat de Klant op eender welke manier andere toegang verschaft tot het product of de dienst van OBG, wordt een schadevergoeding gevorderd ter waarde van vijf maal de actuele prijs van het desbetreffende aanbod.

 

Artikel 7 – Intellectuele eigendom

Enkel en alleen OBG is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. haar diensten en digitale producten. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van OBG overgedragen aan de Klant.

In géén geval mag de klant (delen uit) de workshop of andere producten delen met anderen of gebruiken voor eigen diensten (B2B).

Voor iedere inbreuk op de intellectuele eigendom van OBG is een schadevergoeding van 5000 euro verschuldigd.

 

Artikel 8 – Herroepingsrecht

OBG voorziet in de toepassing van het wettelijk voorziene herroepingsrecht. In geval van aankoop van digitale producten en diensten, doet de Klant uitdrukkelijk afstand van het herroepingsrecht van zodra de klant het product heeft ontvangen. Onder ‘ontvangen’ wordt één van deze (maar niet enkel deze) situaties bedoeld: inloggen op het online leerplatform, het downloaden van de hierbij horende bijlages, downloaden van diverse digitale producten, … .

 

Artikel 9 – Overmacht 

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de organisator geen rekening kon houden en elke omstandigheid waarvan de normale uitvoering van verbintenissen niet door de organisatoren kan worden aangegaan.

Hieronder wordt mede begrepen indien het leerplatform om eender welke reden technisch niet toegankelijk is, kan OBG niet verantwoordelijk worden gesteld. OBG doet alles binnen het redelijke en mogelijke om het leerplatform toegankelijk te houden en technische problemen op te lossen.

In situaties van overmacht dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat OBG niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is OBG niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van OBG worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 10 – Uitdrukkelijke aanvaarding 

Het plaatsen van een bestelling bij OBG via de webshop is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding “Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord” dienen aan te vinken.

 

Artikel 11 – Geheimhoudingsverplichting

De Klant is verplicht om alle informatie die wordt verstrekt in de producten en workshops van OBG geheim te houden.

 

Artikel 12 – Concurrentie

Het is de Klant verboden om gedurende twee jaar na aankoop een soortgelijk product of aanbod als dat van OBG te maken, aan te bieden, of te verkopen.

De bewijslast ligt hierbij bij de Klant.

 

Artikel 13 – Klachten

Eventuele klachten dienen OBG te bereiken door middel van een aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van OBG binnen een  termijn van vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de aangekochte producten.

 

Artikel 14 – Gegevensbescherming

OBG zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

De Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan OBG werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​

Bijgevolg zal de Klant OBG vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de Klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door OBG.​

 

Artikel 15 – Toepasselijk recht en rechtsmacht

15.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen OBG en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht, ook indien de klant woonachtig is in het buitenland.

15.2. OBG wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

15.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_empty_space empty_h=”3″][/vc_column][/vc_row]