ALGEMENE VOORWAARDEN 

Artikel 1: Toepassingsgebied

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst afgesloten door een bezoeker van de webshop toegankelijk via de website http://www.thestorybox.be (hierna de “Klant”) met  Kirsten Vandecraen, handel drijvende onder de benaming THE STORYBOX, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 94, ondernemingsnummer 0818.942.492 (hierna “TSB”). Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst met de Klant. Er kan alleen uitdrukkelijk schriftelijk van worden afgeweken.

1.2. Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden die van de Klant of van een derde uitgaan, ook indien TSB deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft.

1.3. De toepassing van deze algemene voorwaarden wordt door de Klant aanvaard door het enkele feit van het doen een aankoop, het inschrijven voor een workshop, het plaatsen van een bestelling of door het sluiten van een overeenkomst met TSB via de webshop, en dit conform de modaliteiten van artikel 11 van de voorliggende algemene voorwaarden.

1.4. Indien één of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd zouden worden, brengt dit niet de nietigheid van de overige algemene voorwaarden met zich mee. Partijen verbinden zich ertoe de nietige clausule te vervangen door een rechtsgeldige clausule, die zal overeenstemmen met de oorspronkelijke bedoeling van partijen, dan wel er zo dicht mogelijk bij aansluit.

 

Artikel 2: Prijs 

2.1. De prijzen van TSB (behoudens anders vermeld) zijn uitgedrukt in euro (inclusief B.T.W. en exclusief verzend, transport- en administratiekosten). Elke verhoging van het btw-tarief of eventueel andere belastingen tussen de bestelling en uitvoering zijn ten laste van de Klant.

2.2. TSB behoudt zich het recht voor om eventuele typfouten m.b.t. de prijsopgave te corrigeren. TSB kan de prijzen eenzijdig wijzigen indien deze prijswijzigingen te wijten zijn aan objectieve omstandigheden buiten haar wil om zoals o.a. wijziging van btw, belastingen en accijnzen, leveringskosten, aankoopkosten, grondstoffen, etc. Deze lijst van objectieve omstandigheden is niet exhaustief en geldt bij wijze van voorbeeld.

 

Artikel 3: Bestelling

De overeenkomst tussen de Klant en TSB komt geldig tot stand op het ogenblik van het plaatsen van de bestelling. De bestelling wordt geplaatst door het elektronisch versturen er van aan TSB wanneer de Klant de hyperlink “Bestelling Plaatsen” aanklikt.

 

Artikel 4: Betaling

De betaling gebeurt steeds elektronisch via credit of debet kaart. Elke bestelling is onmiddellijk betaalbaar op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst.

De betalingsprovider voor de webshop van TSB  is Mollie BV, met maatschappelijke zetel te Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam (Nederland).

 

Artikel 5: Levering

5.1. De aangekochte producten worden verzonden naar het door de Klant meegedeelde adres met inachtneming van een maximum termijn van zeven (7) werkdagen na ontvangst van betaling. De hieraan verbonden kosten van levering en transport worden aangerekend aan de Klant.

5.2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting vermeld en zijn derhalve niet bindend. Vertraging in de levering of uitvoering kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding, annulering van een bestelling of ontbinding van de overeenkomst.

 

Artikel 6: Aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan TSB op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade, noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten. In elk geval wordt het bedrag van een eventuele schadevergoeding beperkt tot het bedrag van de transactie waarbij het schadeverwekkende feit zou hebben plaatsgevonden.

De Klant vrijwaart TSB voor aanspraken van derden ter zake van schade als hierboven bedoeld.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de Klant aan het materiaal en/of locatie, kan TSB de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

 

Artikel 7: Intellectuele eigendom

Enkel en alleen TSB is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten m.b.t. haar diensten en webshop. Op geen enkel ogenblik worden de intellectuele eigendomsrechten van TSB overgedragen aan de Klant.

Voor iedere inbreuk op de intellectuele eigendom van The Storybox is een schadevergoeding van 5000 euro verschuldigd.

 

Artikel 8: Herroepingsrecht

8.1. Indien de Klant make-up, (haar)verzorgingsproducten, mondmaskers, oorbellen of een DIY-kit aankoopt en de verpakking er van heeft geopend en de verzegeling heeft verbroken, beschikt de Klant overeenkomstig art. VI 53, 5° WER niet over het recht om de overeenkomst te herroepen en deze goederen terug te zenden. Dit omwille van redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne.

8.2. Indien de Klant de verpakking van de in artikel 8.1. vermelde goederen niet heeft geopend of enig ander artikel heeft aangekocht, kan zij wel gebruik maken van het herroepingsrecht conform de wettelijke modaliteiten door gebruik te maken van het formulier voor herroeping dat ter beschikking wordt gesteld op de website.

 

Artikel 9: Annulering workshops of geboekte diensten

9.1. TSB kan een workshop of andere geboekte dienst om eender welke reden annuleren. In dergelijk geval zal TSB de Klant zo spoedig mogelijk verwittigen van deze annulering op het door de Klant opgegeven e-mailadres.

Bovendien zal TSB in dit geval het inschrijvingsgeld zo spoedig mogelijk terugstorten aan de Klant.

In geen enkel geval zal de Klant gerechtigd zijn op enige schadevergoeding vanwege TSB omwille van de annulering.

9.2. Indien de Klant niet aanwezig kan zijn op de workshop waarvoor zij heeft ingeschreven of een geboekte dienst annuleert, dient zij TSB hiervan zo spoedig mogelijk te verwittigen per e-mail aan [email protected].

In dergelijk geval zal TSB het inschrijvingsgeld dan wel het betaalde voorschot niet terugbetalen.

Het staat de Klant wel vrij een derde partij te zoeken die haar plaats kan innemen op de workshop, doch dit kan enkel na tijdige verwittiging van en uitdrukkelijk akkoord daarmee van TSB. Voor andere geboekte diensten heeft de Klant deze mogelijkheid niet.

 

Artikel 10: Overmacht

Onder overmacht wordt verstaan: elke omstandigheid waarmee de organisator geen rekening kon houden en elke omstandigheid waarvan de normale uitvoering van verbintenissen niet door de organisatoren kan worden aangegaan.

Hieronder wordt mede begrepen brand, storm, overstroming, nationale rouw, staking, oorlog, oproer, invorderingsmaatregelen door de overheid, natuurrampen, faillissementen van partnerinstellingen, evacuatiemaatregelen, terroristische aanslagen en andere buitengewone omstandigheden zoals de huidige Covid-19 pandemie waaronder o.a. valt: een verlenging of verstrenging van de coronamaatregelen door de hogere overheid, maatregelen van de burgemeester in het kader van de openbare orde, veiligheid en gezondheid, beslissing van de stad, de burgemeester tot afgelasting van een evenement / activiteit waarop de overeenkomst betrekking heeft of afhankelijk van is.

In situaties van overmacht dewelke ertoe zouden kunnen leiden dat TSB niet of niet tijdig kan voldoen aan haar verplichtingen is TSB niet aansprakelijk voor enige schade die de Klant zou lijden en kan zij in geen enkel geval enige vergoeding verschuldigd zijn. De verplichtingen van TSB worden opgeschort voor de duur van de overmacht.

 

Artikel 11: Uitdrukkelijke aanvaarding

Het plaatsen van een bestelling bij TSB via de webshop is enkel mogelijk indien de Klant zich uitdrukkelijk akkoord verklaart met de inhoud en de toepasselijkheid van de voorliggende algemene voorwaarden op de af te sluiten koopovereenkomst. Hiertoe zal de Klant, voorafgaand aan het afronden van de bestelling, de checkbox naast de vermelding Ik heb de algemene voorwaarden gelezen en ga hiermee akkoord” dienen aan te vinken.

 

Artikel 12: Klachten

Eventuele klachten dienen TSB te bereiken door middel van een aangetekende zending aan de maatschappelijke zetel van TSB binnen een  termijn van vijf (5) kalenderdagen na ontvangst van de levering van de aangekochte producten.

 

Artikel 13: Gegevensbescherming

TSB zal, in de mate van het mogelijke, de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming respecteren.

De Klant bevestigt hierbij uitdrukkelijk dat alle gegevens die zij overmaakt aan TSB werden verzameld in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.​

Bijgevolg zal de Klant TSB vrijwaren ingeval deze enige vordering ontvangt van een natuurlijke persoon wiens gegevens door de Klant werden overgemaakt aan, verzameld en/of verwerkt door TSB.​

 

Artikel 14: Toepasselijk recht en rechtsmacht

14.1. Alle rechtsbetrekkingen tussen TSB en de Klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht.

14.2. TSB wenst de Klant in kennis te stellen van het bestaan van het ODR-platform inzake alternatieve geschillenregeling, terug te vinden op http://ec.europa.eu/odr/. Deze vermelding betreft een loutere kennisgeving.

14.3. Voor ieder geschil tussen partijen zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Hasselt, bevoegd.

 

HERROEPINGSVOORWAARDEN

 • De consument heeft een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst op afstand met THE STORYBOX te herroepen zonder opgave van redenen. Hiervoor zal de consument onderstaand modelformulier gebruiken.
 • De consument is ertoe gehouden om binnen de hoger vermelde termijn de herroeping te verzenden aan THE STORYBOX.
 • THE STORYBOX is ertoe gehouden onverwijld aan de consument de ontvangst van diens herroeping mee te delen.
 • THE STORYBOX zal overgaan tot terugbetaling aan de consument op het ogenblik dat zij alle goederen heeft teruggekregen, dan wel op het ogenblik dat de consument heeft aangetoond dat hij alle goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De kosten van terugzending van de goederen zijn ten laste van de consument.

THE STORYBOX zal de consument alle ontvangen betalingen terugbetalen. Zij zal dit doen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en hier voor de consument geen kosten aan verbonden zijn.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

 • Aan Kirsten Vandecraen, handel drijvende onder de benaming THE STORYBOX, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 94, ondernemingsnummer 0818.942.492, [email protected]:

 

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*):

 

[BESCHRIJVING GOEDEREN]

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 • Naam/Namen consument(en):

 

 • Adres consument(en):

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 • Datum:

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

 • De consument heeft een termijn van veertien (14) dagen om de overeenkomst op afstand met THE STORYBOX te herroepen zonder opgave van redenen. Hiervoor zal de consument onderstaand modelformulier gebruiken.
 • De consument is ertoe gehouden om binnen de hoger vermelde termijn de herroeping te verzenden aan THE STORYBOX.
 • THE STORYBOX is ertoe gehouden onverwijld aan de consument de ontvangst van diens herroeping mee te delen.
 • THE STORYBOX zal overgaan tot terugbetaling aan de consument op het ogenblik dat zij alle goederen heeft teruggekregen, dan wel op het ogenblik dat de consument heeft aangetoond dat hij alle goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De kosten van terugzending van de goederen zijn ten laste van de consument.

THE STORYBOX zal de consument alle ontvangen betalingen terugbetalen. Zij zal dit doen onder gebruikmaking van hetzelfde betaalmiddel als hetgeen door de consument tijdens de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij de consument uitdrukkelijk met een ander betaalmiddel heeft ingestemd en hier voor de consument geen kosten aan verbonden zijn.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

 • Aan Kirsten Vandecraen, handel drijvende onder de benaming THE STORYBOX, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 94, ondernemingsnummer 0818.942.492, [email protected]:

 

 • Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen (*) herroep/herroepen (*):

 

[BESCHRIJVING GOEDEREN]

 

 • Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

 • Naam/Namen consument(en):

 

 • Adres consument(en):

 

 • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

 

 • Datum:

 

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.