PRIVACY VERKLARING

Kirsten Vandecraen, handel drijvende onder de benaming ONLINE BLOOMING GUIDE gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 94, ondernemingsnummer 0818.942.492, http://www.onlinebloomingguide.be, [email protected], hierna ‘OBG’ genoemd, hecht veel belang aan het zorgvuldig omspringen met persoonsgegevens.

 

In deze Policy wordt dan ook aangegeven voor welke doeleinden de verzamelde persoonsgegevens gebruikt worden en hoe er getracht wordt om een adequate bescherming van deze gegevens te waarborgen.

 

OBG volgt ter zake de bepalingen van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EU, hierna genoemd ‘GDPR’.

Voorts zal OBG er zorg voor dragen dat zij zich in de mate van het mogelijke confirmeert aan de bepalingen van de uitvoeringsbesluiten die genomen worden naar aanleiding van de voormelde wetgeving.

 

 1. Persoonsgegevens

 

Persoonsgegevens behelzen alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare persoon. Een persoon wordt als ‘identificeerbaar’ beschouwd als hij direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.

 

Zo kan OBG als verwerkingsverantwoordelijke onder andere uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, e.d. verzamelen.

 

 1. Beheer van gegevens

 

OBG zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en verwerkte persoonsgegevens. Zowel OBG als haar aangestelden nemen de nodige technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de te verrichten verwerking.

In de mate van het mogelijke en naar redelijkheid zal OBG er over waken dat de gegevens worden bijgewerkt en dat onjuiste, onvolledige en niet ter zake dienende gegevens worden verbeterd of verwijderd.

 

Voorts zal OBG er, in de mate van het mogelijke en naar redelijkheid, voor zorgen dat haar aangestelden slechts beperkt toegang hebben tot de gegevens en verwerkingsmogelijkheden. Met name zullen deze beperkt blijven tot de personen die deze nodig hebben voor de uitoefening van hun taken of tot hetgeen noodzakelijk is voor de behoeften van de dienst.

Op deze manier tracht OBG een passend beveiligingsniveau te bieden voor deze persoonsgegevens en de verwerking er van.

 

De betrokkene zal verplicht zijn de gevraagde persoonsgegevens aan OBG te verstrekken omdat dit een noodzakelijke voorwaarde is om de overeenkomst te sluiten en uit te voeren.

Indien de betrokkene de gevraagde gegevens niet verstrekt, zal OBG de bestelde goederen niet kunnen leveren.

Teneinde eventuele direct marketing gericht te kunnen uitvoeren, maakt OBG gebruik van profilering. Op deze manier zal OBG haar klanten per e-mail enkel op de hoogte brengen van de acties en producten waarvoor deze een bijzondere interesse zouden kunnen vertonen.

 

 1. Doel van de verwerking

 

OBG verwerkt persoonsgegevens voor diverse doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die noodzakelijk zijn om de beoogde doelstelling te verwezenlijken.

 

Meer bepaald streeft OBG volgende doelstellingen na:

 • de kwalitatieve uitvoering van de aangegane overeenkomst;
 • informeren over korting- en winacties;
 • ontvangen van feedback teneinde haar dienstverlening te optimaliseren.

 

 1. Rechtsgrond van de verwerking

 

De verwerking van persoonsgegevens door OBG gebeurt dan ook op basis van de volgende rechtsgronden:

 • toestemming van de klant/betrokkene;
 • noodzaak voor de uitvoering van de overeenkomst of het nemen van precontractuele maatregelen;
 • noodzaak voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van OBG, met name het verzekeren van de continuïteit van de activiteiten;
 • om aan alle wettelijke of reglementaire bepalingen waaraan OBG onderworpen is te kunnen voldoen.

 

 1. Delen van gegevens en doorgiften

 

In principe worden persoonsgegevens enkel gedeeld met toestemming van de betreffende natuurlijke persoon of indien dit nodig is om een transactie te voltooien of een product te kunnen leveren.

Bij aankopen via de webshop worden de gegevens gedeeld met de betalingsprovider. Dit is Mollie BV.

Voorts worden de gegevens, indien nodig, ook gedeeld met de leveranciers van OBG, wanneer dit wettelijk vereist is, wanneer OBG betrokken is in een geschil met de betrokkene, om klanten te beschermen, om de veiligheid van de producten te garanderen en om de (eigendoms)rechten van OBG te beschermen.

 

OBG zal de betreffende gegevens niet doorgeven aan een derde land of internationale organisatie.

 

 1. Bewaartermijn van de gegevens

 

De verzamelde persoonsgegevens zullen door OBG worden verwerkt gedurende de gehele periode waarin de betrokkene beroep doet op de diensten van OBG.

Wanneer de betrokkene niet langer beroep doet op de diensten van OBG zullen diens persoonsgegevens gedurende een periode van tien jaar na het einde van de samenwerking met de betrokkene worden bewaard, tenzij bepaalde wettelijke verjarings- of bewaartermijnen een langere termijn zouden vereisen.

Deze termijn zal OBG de mogelijkheid geven om haar wettelijke verplichtingen na te komen, voorschriften te doen naleven, geschillen op te lossen, beveiliging te handhaven, fraude of misbruiken te voorkomen, e.d.m.

 

 

 1. Rechten van betrokkenen

 

OBG zal de uitoefening van de volgende rechten aan de natuurlijke persoon faciliteren:

 • recht op inzage in zijn persoonsgegevens;
 • recht op rechtzetting van zijn onjuiste persoonsgegevens;
 • recht op wissen van zijn persoonsgegevens;
 • recht op beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens;
 • recht op overdraagbaarheid van zijn gegevens;
 • recht op bezwaar tegen geautomatiseerde individuele besluitvorming.

 

Bovendien heeft de betrokkene op elk ogenblik het recht de door hem gegeven toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens in te trekken. Dergelijke intrekking kan echter geen afbreuk doen aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voor de intrekking daarvan.

 

Hiertoe kan de betrokkene haar verzoek per e-mail overmaken aan OBG op het e-mailadres [email protected].

OBG zal onverwijld en in elk geval binnen een maand reageren op het verzoek van de klant.

 

 1. Slotbepalingen

 

Indien de betrokkene van oordeel zou zijn dat de verwerking van haar persoonsgegevens een inbreuk uitmaakt op de bepalingen van de GDPR kan zij hieromtrent een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

 

OBG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Privacy Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging van de Klant dient te gebeuren.

COOKIE POLICY

Deze Cookie Policy respecteert en hanteert de richtlijnen voortvloeiende uit de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (hierna ‘GDPR’), de Telecommunicatiewet, alsook alle overige ter zake geldende regelgeving.

 

Kirsten Vandecraen, handel drijvende onder de benaming ONLINE BLOOMING GUIDE, gevestigd te 3550 Heusden-Zolder, Oude Baan 94, ondernemingsnummer 0818.942.492 (hierna ‘OBG’), beoogt de bezoeker van haar website door middel van deze Cookie Policy te informeren over het beleid dat zij hanteert betreffende Cookies.

 

De website maakt gebruik van Cookies. Sommige Cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten functioneren en kan u niet weigeren als u deze website wilt bezoeken. Andere Cookies worden gebruikt voor analysedoeleinden. Deze kan u steeds weigeren indien u dit wenst. Door gebruik te maken van Cookies beoogt TSB de optimalisatie van haar website te bekomen en u een gebruiksvriendelijke ervaring te garanderen.

 

 

1.1. Wat zijn Cookies ?

 

Een Cookie is een klein tekstbestandje dat een website op de harde schijf van uw computer zet op het moment dat u de site bezoekt. De belangrijkste functie van Cookies is om gebruikers van elkaar te onderscheiden.

Cookies dienen verder om het gebruik van websites te optimaliseren. Zij houden bijvoorbeeld de logingegevens en handelingen van de bezoekers bij. Naargelang de oorsprong, functie en levensduur zijn er verschillende soorten Cookies te onderscheiden.

 

 

1.2. Welke categorieën Cookies zijn er en welke worden er gebruikt?

 

Cookies kunnen onderscheiden worden naargelang hun oorsprong, hun functie en levensduur.

 

 1. First Party Cookies

Deze Cookies worden geplaatst door een website die op dat moment bezocht wordt door de gebruiker.

 

 1. Third Party Cookies

Deze Cookies worden geplaatst door een derde partij die geen deel uitmaakt van de bezochte website. Facebook en LinkedIn zijn voorbeelden van dergelijke derde partijen.

 

 1. Functionele Cookies

Deze Cookies zorgen voor het naar behoren functioneren van een website. Functionele Cookies zijn logischerwijs First Party Cookies.

 

 1. Niet-Functionele Cookies

Deze Cookies worden geplaatst voor statistische, sociale, targeting en commerciële doeleinden. Bijgevolg verlenen zij geen ondersteuning in het functioneren van een website. Zij kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor het analyseren van het bezoekersaantal van een website.

 

 1. Permanente Cookies

Deze Cookies blijven tijdens de vooraf bepaalde duur aanwezig op het apparaat van de gebruiker. Telkens de gebruiker een website bezoekt, worden ze geactiveerd. De meeste Niet-Functionele Cookies zijn Permanente Cookies.

 

 1. Sessie Cookies

Deze Cookies laten het toe om de handelingen van een gebruiker te vereenvoudigen en aan elkaar te linken tijdens een browsersessie. Sessie Cookies hebben een tijdelijke aard en worden verwijderd wanneer een browser wordt afgesloten. De meeste Functionele Cookies zijn Sessie Cookies.

 

Op de website van OBG worden de volgende Cookies gebruikt:

Bedrijf Naam cookie Doel Verstrijktijd
Uncode uncode_privacy[consent_types] Cookie die onthoudt welke cookies er zijn geaccepteerd. 365 dagen
Uncode uncodeAI.css, uncodeAI.images, uncodeAI.screen Om het systeem met adaptieve beelden uit te voeren, maakt Uncode gebruik van 3 technici-cookies. Deze cookies bevatten runtime-informatie over het kijkvenster en de schermresolutie; deze gegevens worden bij elke paginavernieuwing gebruikt om de juiste adaptieve afbeeldingen te berekenen. Er worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in deze cookies. sessietijd
WooCommerce tk_ai
Pinterest _pinterest_cm Met deze cookie kunnen gebruikers foto’s delen via Pinterest, de ‘Pin It’-knop, en Pinterest kan statistische informatie verzamelen over het gebruik van hun service. 365 dagen
Pinterest __cfduid Ingesteld door de CloudFlare om vertrouwd webverkeer te identificeren. Het correspondeert niet met een gebruikers-ID in de webtoepassing en de cookie slaat ook geen persoonlijk identificeerbare informatie op. 30 dagen

Aangaande Third Party Cookies verwijst OBG naar de verklaringen die deze partijen daarover geven op hun respectievelijke websites. Gelieve daarbij rekening te houden met het feit dat OBG geen enkele invloed kan uitoefenen op de inhoud van de verklaringen of de Cookies van deze derde partijen.

 

 

1.1. Hoe kan u Cookies uitschakelen ?

 

OBG wenst u er op te wijzen dat het uitschakelen van Cookies gevolgen met zich meebrengt. Door de Cookies uit te schakelen kan u de indruk krijgen dat bepaalde onderdelen of functies van de website niet naar behoren functioneren.

Indien u de Cookies toch wenst uit te schakelen, te verwijderen of de instellingen voor Cookies te wijzigen, wordt u de mogelijkheid hiertoe geboden door de helpfunctie van uw browser:

 

Internet Explorer:

http://windows.microsoft.com/nl-NL/windows7/Block-enable-or-allow-cookies

 

Chrome:

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=nl&answer=95647

 

Firefox:

http://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

 

Safari:

http://support.apple.com/kb/PH5042

 

 

1.2. Vragen en wijzigingen

 

Indien u nog vragen zou hebben, kan u de verantwoordelijke inzake security en privacy van OBG contacteren op het navolgend e-mailadres: [email protected].

 

OBG behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om deze Cookie Policy te allen tijde te wijzigen, zonder dat hiervoor enige voorafgaande verwittiging van de Klant dient te gebeuren.